Favicon

Đừng lãng phí với những KPI không hiệu quả

Bạn có tin rằng chiến lược là về các dự án và sáng kiến, vì vậy không cần phải đo lường mục tiêu?

Bạn theo sát các nhiệm vụ của mình? Bởi vì, nếu hoàn thành, thì bạn sẽ đạt được mục tiêu?

Giả định này chưa hoàn toàn đúng!

Bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ, các sáng kiến và dự án, nhưng cuối cùng thì mục tiêu có thể vẫn không đạt.

Không có thước đo KPI kết quả, tất cả chỉ hành động

Lập kế hoạch hành động, mà không có bất kỳ KPI nào để đo lường kết quả, bạn sẽ mù đường. Việc thực hiện chiến lược sẽ chỉ dựa vào may mắn.

Đội nhóm của bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào các sáng kiến và hành động, họ cho rằng khi các nhiệm vụ được hoàn thành, thì mục tiêu sẽ được hoàn thành.

Đây là một giả định hoàn toàn không chắc chắn.

Bạn cần có KPI đo lường kết quả của các sáng kiến, và theo sát số liệu của KPI, nhằm đảm bảo rằng mục tiêu cuối cùng sẽ được hoàn thành.

Nếu không có KPI đo lường kết quả, mọi nỗ lực thực hiện sáng kiến, có thể trở thành lãng phí.

Tất nhiên, nhiều tổ chức có KPI, nhưng vấn đề là các KPI đó có thực sự ý nghĩa?

Có 2 loại KPI, bạn cần xem xét kỹ:

Loại 1: Những KPI không có ý nghĩa (chúng không phải KPI)

Bạn có bất cứ điều nào, dưới đây, được gọi là “KPI” cho mục tiêu không?

 • Các mốc quan trọng, như “% hoàn thành nghiên cứu tính khả thi của sản phẩm” và “100% nhân viên được đào tạo về các yêu cầu an toàn.”
 • Những KPI mơ hồ, như KPI: “Trải nghiệm của khách hàng” và “tăng giá trị dòng tiền.”
 • Hay như “% Huấn luyện nhân viên” và “% hoàn thành khảo sát nhân viên”.

Nếu bạn có bất kỳ thước đo KPI nào ở trên, thì chứng tỏ bạn không thực sự có KPI nào cả. Những KPI trên sẽ chỉ lãng phí thời gian và không đưa ra cho bạn bất kỳ thông tin hữu ích nào. Chúng không hướng dẫn bạn làm thế nào cải thiện được hiệu suất.

Loại 2: KPI theo dõi một cái gì đó khác ngoài mục tiêu.

Ví dụ, một công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng máu có Mục tiêu là “Giảm lãng phí khi sản xuất máu trên toàn chuỗi cung ứng”. Và thước đo của họ cho mục tiêu này là: “Tỷ lệ các bệnh viện áp dụng phần mềm quản lý máu tồn kho”.

Họ đang đo lường đầu vào cho mục tiêu của mình, KPI này không đo lường mục tiêu đã đề ra (không trực tiếp đo lượng lãng phí).

Rất dễ rơi vào cạm bẫy đo lường một thứ gì đó không phải mục tiêu.

Tất nhiên, rất quan trọng để đo lường cả hai. Nhưng các KPI đầu vào chỉ có thể được chọn sau khi các KPI đo lường mục tiêu được xác lập.

Một số ví dụ KPI sát với mục tiêu:

Ví dụ 1:

 • Mục tiêu: Tăng tốc thời gian giao hàng cho khách.
 • KPI: Thời gian giao hàng trung bình.

Ví dụ 2:

 • Mục tiêu: Thúc đẩy khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới.
 • KPI: Điểm NPS.

Ví dụ 3:

 • Mục tiêu: Cải thiện mức độ gắn kết của nhân viên sale.
 • KPI: Điểm hài lòng với môi trường làm việc của sale.

Rất khó để thành thạo việc đo lường hiệu suất, nhưng nó không bao giờ xảy ra nếu bạn không muốn nhắm vào ba điều quan trọng sau:

 • Đo lường mục tiêu của bạn,
 • Sử dụng các KPI có ý nghĩa, và
 • Đo lường mục tiêu của bạn trực tiếp, không gián tiếp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu