Favicon

Trong con mắt của CEO, hệ thống KPI quan trọng như thế nào?

Nghiên cứu về sự trưởng thành của KPI trong các tổ chức thường dựa trên các khảo sát tự đánh giá.

MIT Sloan Management Review và Google đã nghiên cứu 3.225 giám đốc điều hành về cách họ sử dụng thước đo KPI để quản lý và lãnh đạo tổ chức. Họ đã sử dụng bộ 6 câu hỏi:

“Nghiên cứu của chúng tôi đo lường vai trò của KPI trong việc liên kết tổ chức hướng tới mục tiêu chiến lược của nó. Trong nghiên cứu, có 3 nội dung: Đo lường các nhà lãnh đạo, Đo lường khả năng thành công và Đo lường thách thức.”

Vấn đề với câu hỏi là họ tự đánh giá. Giám đốc điều hành bày tỏ cảm xúc của mình hay những điều họ tin tưởng về 6 điều sau:

  1. KPI đã thay đổi cách họ lãnh đạo như thế nào
  2. Mức độ phù hợp của KPI với mục tiêu chiến lược của tổ chức
  3. Mức ủy quyền họ cảm nhận được từ KPI
  4. Mức độ họ tham gia vào quá trình thiết lập và đo lường KPI
  5. Mức độ hài lòng về tính hiệu quả của KPI trong việc ra quyết định
  6. Mức độ tin tưởng vào tính chính xác của KPI

Vấn đề là, thực tế, chúng tôi hiếm khi thấy giám đốc điều hành có thể đánh giá chính xác sự trưởng thành của KPI trong tổ chức. Khá nhiều giám đốc điều hành tin rằng họ có những KPI tuyệt vời, nhưng chúng hoàn toàn không phù hợp với chiến lược hay kết quả cải tiến kinh doanh cơ bản.

Làm thế nào giám đốc điều hành có thể đánh giá chính xác sự trưởng thành KPI? Một bác sĩ sẽ chấp nhận và điều trị theo sự tự chẩn đoán của chính bệnh nhân? Tất nhiên là không.

Lựa chọn tốt nhất là thuê một chuyên gia KPI giúp bạn đánh giá sự trưởng thành KPI và cách tốt nhất để cải thiện nó. Nhưng nếu đó không phải là một lựa chọn, hãy sử dụng công cụ khách quan và được xác thực để đánh giá sự trưởng thành KPI. Không chỉ là một cuộc khảo sát ý kiến. Ví dụ về công cụ khách quan và được xác thực để đánh giá sự trưởng thành của KPI là Bảng đánh giá hiệu quả KPI của BSClead.

Thảo luận

Bạn biết gì về các khuôn khổ khác nhằm đánh giá mức độ trưởng thành KPI một cách khách quan trong các tổ chức? Chúng giúp tổ chức bạn cải thiện sự trưởng thành KPI theo cách nào?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu