Favicon

Vai trò của nhà quản lý

Vai trò then chốt của nhà quản lý #

  • 70% sự khác biệt về mức độ gắn kết của nhân viên là do nhà quản lý.
  • Gắn kết nhân viên nên là trách nhiệm chính của nhà quản lý.

Các nhà quản lý chịu trách nhiệm về Gắn kết luôn đảm bảo nhân viên hiểu rõ các kỳ vọng. Và giải thích công việc của nhân viên đóng góp vào thành công chung của tổ chức như thế nào. Họ giúp nhân viên phát triển tài năng và hoàn thành xuất sắc công việc.

Để thực hiện trách nhiệm này, các nhà quản lý cần được trang bị kỹ năng để thực hiện tốt các cuộc trò chuyện huấn luyện liên tục với nhân viên.

  • Các nhân viên nhận được phản hồi hàng ngày từ nhà quản lý có mức độ gắn kết cao hơn gấp 3 lần.

Thật không may, hầu hết các nhà quản lý không biết cách làm cho các cuộc trò chuyện hàng ngày trở nên có ý nghĩa hơn với nhân viên. Đôi khi các phản hồi liên tục của của nhà quản lý bị nhân viên coi là quản lý vi mô.

Các doanh nghiệp có chiến lược gắn kết nhân viên đang xác định lại vai trò của nhà quản lý. Và cung cấp cho họ các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt vai trò mới của mình.

Menu