Favicon

Phần 1: Đăng nhập và Tài khoản

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Đăng nhập #

1. Đăng Nhập Myokr

2. Cập nhật Avatar (ảnh cá nhân) #

2. Cập Nhật Avatar

3. Thay đổi mật khẩu #

1. Thay đổi Mật Khẩu

4. Quên mật khẩu #

3. Quên Mật Khẩu

Menu