Favicon

Phần 6: Tính năng CFR (2) – Đánh giá

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

Đánh Giá Cấp Dưới Teamleader

Quản Lý đánh Giá 02

Quản Lý đánh Giá 03

Quản Lý đánh Giá 04

Quản Lý đánh Giá 05

Quản Lý đánh Giá 06

Menu