Favicon

Phần 2: Tính năng OKR

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Thiết lập OKR của Phòng #

2. Xác định Trọng số cho các Kết quả then chốt #

3. Xác định Trọng số cho các OKR #

4. Sửa, xóa OKR #

5. Cập nhật % hoàn thành Kết quả then chốt #

6. Liên kết và căn chỉnh OKR #

7. Thiết lập OKR hợp tác với Phòng khác #

8. Thiết lập OKR của Cá nhân #

6

Menu