Favicon

Phần 3: Tính năng Sáng kiến

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Truy cập trang Sáng kiến #

Sáng Kiến GĐ 1

2. Tạo vấn đề rào cản #

Sáng Kiến GĐ 2

3. Sửa, Xóa vấn đề rào cản #

Sáng Kiến GĐ 3

4. Tạo Sáng kiến #

Sáng Kiến GĐ 4

5. Sửa, xóa Sáng kiến #

Sáng Kiến GĐ 5

6. Đánh giá sáng kiến #

Sáng Kiến GĐ 6

7. Triển khai sáng kiến #

Sáng Kiến GĐ 7

8. Lập kế hoạch triển khai sáng kiến #

Sáng Kiến GĐ 8

Menu