Favicon

Phần 5: Tính năng CFR (1) – Checkin

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Video hướng dẫn gửi ThankYou Note cho đồng nghiệp: #

Video hướng dẫn đặt lịch Checkin OKR với cấp trên: #

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Truy cập tính năng CFR #

Checkin Staff

2. Trao ThankYou Note cho đồng nghiệp #

Thankyou Note

3. Checkin với cấp trên #

Checkin Staff 1

Checkin Staff 2

Checkin Staff 3

 

Menu