Favicon

Phần 2: Tính năng OKR

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Thiết lập OKR của Công ty #

2. Xác định Trọng số ưu tiên cho các Kết quả then chốt #

3. Xác định Trọng số ưu tiên cho các OKR #

4. Sửa, Xóa OKR #

5. Cập nhật % Kết quả then chốt #

6. Liên kết và căn chỉnh OKR #

7. Thiết lập OKR cá nhân #

2

3

 

Menu