Favicon

Phần 7: Tính năng To-do-list

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Tạo To-do-list #

Todolist 1

2. Hoàn thành, Sửa, Xóa To-do-list #

Todolist 2

3. Tạo, sửa, xóa Ghi chú #

Todolist 3

Menu