Favicon

Phần 5: Tính năng CFR

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Video hướng dẫn gửi ThankYou Note cho đồng nghiệp: #

Video hướng dẫn đặt lịch Checkin OKR với cấp dưới: #

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Truy cập tính năng CFR #

2. Trao ThankYou Note cho đồng nghiệp #

Thankyou Note

3. Checkin OKR của cấp dưới #

Checkin Cấp Dưới

Đặt Lịch Checkin

4. Đánh giá hiệu suất của cấp dưới Thiết Lập Tiêu Chí đánh Giá Cấp Dưới #

Đánh Giá Và Xếp Loại Cấp Dưới

Menu