Favicon

Phần 2: Tính năng OKR

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Thiết lập OKR của Nhóm #

1. Thiết Lập Okr Nhóm A

1. Thiết Lập Okr Nhóm B

1. Thiết Lập Okr Nhóm C

2. Xác định Trọng số cho các Kết quả then chốt #

5. Trọng Số Kr A

5. Trọng Số Kr B

3. Xác định Trọng số cho các OKR #

6. Trọng Số Okr A

4. Sửa, xóa OKR #

7. Sửa Xóa Okr

5. Cập nhật % hoàn thành Kết quả then chốt #

8. Cập Nhật % Kr

6. Liên kết và căn chỉnh OKR #

2. Liên Kết Okr Nhóm

7. Thiết lập OKR hợp tác với Nhóm khác #

3. Thiết Lập Okr Hợp Tác Nhóm

8. Thiết lập OKR của Cá nhân #

7

4. Thiết Lập Okr Cá Nhân Nhóm

Menu