Favicon

Phần 4: Tính năng Kế hoạch

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

Kế Hoạch GĐ 1

1. Thực hiện nhiệm vụ mà bạn được giao #

15. Thực Hiện Nhiệm Vụ được Giao A

Kế Hoạch GĐ 4

2. Giao việc cho đồng nghiệp #

16. Giao Việc Cho đồng Nghiệp A

16. Giao Việc Cho đồng Nghiệp B

3. Sửa, xóa nhiệm vụ đã giao #

Cách 1:

Kế Hoạch GĐ 2

Cách 2:

Kế Hoạch GĐ 3

4. Theo dõi Tiến độ nhiệm vụ đã giao #

18. Theo Dõi Nhiệm Vụ Mà Bạn đã Giao

Menu