Favicon

Phần 9: Thông báo, Tín hiệu và Nút tắt

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1

2

3

4. Kế Hoạch Kanban

Tín Hiệu 06

4

Phan 5 Cfr 8718

Tín Hiệu 09

Tín Hiệu 11

Tín Hiệu 12

Menu