Favicon

Phần 2: Tính năng OKR

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Thiết lập OKR #

4. Tạo Okr A

4. Tạo Okr B

4. Tạo Okr C

2. Xác định Trọng số ưu tiên cho các Kết quả then chốt #

5. Trọng Số Kr A

5. Trọng Số Kr B

3. Xác định Trọng số ưu tiên cho các OKR #

6. Trọng Số Okr A

4. Sửa, Xóa OKR #

7. Sửa Xóa Okr

5. Cập nhật % Kết quả then chốt #

8. Cập Nhật % Kr

Menu