Favicon

Phần 3: Tính năng Sáng kiến

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Truy cập trang Sáng kiến #

Sáng Kiến Team 1

2. Tạo sáng kiến #

Sáng Kiến Cn 2

3. Sửa, xóa Sáng kiến #

Sáng Kiến GĐ 5

4. Đánh giá Sáng kiến #

Sáng Kiến GĐ 6

5. Triển khai Sáng kiến #

Sáng Kiến GĐ 7

6. Lập kế hoạch triển khai sáng kiến #

Sáng Kiến Team 6

7. Tạo vấn đề rào cản #

Sáng Kiến Tp 7

8. Sửa, xóa vấn đề rào cản #

Sáng Kiến GĐ 3

Menu