Favicon

OKR là công cụ để Đổi mới #

  • Làm theo một cách duy nhất (lặp đi lặp lại).
  • Và mong có Kết quả khác đi.
  • Đó là điều hoang tưởng.

(Albert Einstein)

Đổi Mới

Cách phát huy #

  • Khi doanh nghiệp muốn đổi mới, hãy thiết lập OKR đột phá.
  • Khi phòng/nhóm muốn đổi mới, hãy thiết lập OKR đột phá.

Bởi vì:

  • Muốn đạt được OKR đột phá, thì không thể làm theo hoặc chỉ cải tiến cách làm cũ.
  • Mà phải có Sáng kiến Đổi mới.

Ngược lại, nếu muốn duy trì sự ổn định, thì chỉ cần làm theo quy trình hoặc thiết lập OKR cải thiện.

Menu