Favicon

Liên kết OKR

1. Liên kết OKR là gì? #

Liên kết OKR là căn chỉnh lại các OKR sao cho chúng kết nối chặt chẽ với nhau.

Bao gồm:

 • Liên kết dọc.
 • Liên kết ngang.

Liên Kết Okr

(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

2. Liên kết dọc #

Nhằm đảm bảo:

 • OKR của cá nhân có Đóng góp vào OKR của đội nhóm.
 • OKR của đội nhóm có Đóng góp vào OKR của công ty.

Tức là:

 • Khi các cá nhân hoàn thành OKR, thì đội nhóm của họ sẽ hoàn thành OKR.
 • Khi các đội nhóm hoàn thành OKR, thì công ty sẽ hoàn thành OKR.

3. Liên kết ngang #

Nhằm đảm bảo:

 • OKR của đội nhóm này hỗ trợ cho OKR của đội nhóm khác.
 • OKR của cá nhân này hỗ trợ cho OKR của cá nhân khác.

4. Người phụ trách Liên kết OKR #

Cấp độ Liên Kết Okr

(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

a) Liên kết OKR cấp Công ty #

 • Người phụ trách: Giám đốc.
 • Thành viên tham gia: Ban giám đốc và các Trưởng phòng.
 • Nội dung: Liên kết OKR của công ty và OKR của các Phòng.
 • Mục đích liên kết nhằm đảm bảo:
  • Khi các Phòng hoàn thành OKR, thì OKR của công ty được hoàn thành.
  • OKR của Phòng này, hỗ trợ cho OKR của Phòng khác (nếu cần).

b) Liên kết OKR cấp Phòng #

 • Người phụ trách: Trưởng phòng.
 • Thành viên tham gia: Trưởng phòng và các cá nhân trong phòng.
 • Nội dung: Liên kết OKR của phòng và OKR của các cá nhân.
 • Mục đích liên kết nhằm đảm bảo:
  • Khi các Thành viên hoàn thành OKR, thì OKR của Phòng được hoàn thành.
  • OKR của Thành viên này, hỗ trợ cho OKR của Thành viên khác (nếu cần).
Menu