Favicon

1. Sáng kiến là gì? #

Sáng kiến là một cách làm (phương án) để đạt được Kết quả then chốt.

Sáng Kiến

(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

2. Phát triển Sáng kiến #

Muốn đạt hiệu quả cao:

 • Hãy phát triển ít nhất 2 sáng kiến (cho mỗi Kết quả then chốt) để có nhiều sự lựa chọn.
 • Sau đó, từ danh sách các sáng kiến: Sử dụng ma trận ưu tiên (hướng dẫn ở phần dưới) để chọn ra sáng kiến tiềm năng nhất và triển khai trước.
 • Nếu sáng kiến đó không hiệu quả, hãy thử triển khai sáng kiến khác, hoặc phát triển thêm sáng kiến mới.

3. Lựa chọn Sáng kiến #

Sử dụng ma trận ưu tiên để đánh giá và lựa chọn sáng kiến tiềm năng:

Hai tiêu chí đánh giá sáng kiến:

 • Mức độ Hiệu quả của sáng kiến.
 • Mức độ Khả thi của sáng kiến.

Lựa Chọn Sáng Kiến(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

Quy trình đánh giá và lựa chọn sáng kiến:

 • Bước 1: Sau khi phát triển các sáng kiến, đánh mã số cho từng sáng kiến (sáng kiến 1, sáng kiến 2, sáng kiến 3…)
 • Bước 2: Vẽ ma trận ưu tiên. Sau đó, lần lượt đánh giá từng sáng kiến và điền mã số của sáng kiến vào một trong 4 ô của ma trận.
 • Bước 3: Lựa chọn sáng kiến để triển khai:
  • Nhóm 3 (Hiệu quả cao, Khả thi cao): Làm ngay.
  • Nhóm 2 (Hiệu quả cao, Khả thi thấp): Lập kế hoạch/dự án để triển khai.
  • Nhóm 4 (Hiệu quả thấp, Khả thi cao): Chỉ xem xét triển khai khi có thời gian.
  • Nhóm 1 (Hiệu quả thấp, Khả thi thấp): Loại bỏ không hối tiếc.
Menu