Favicon

Bước 5: Đo lường KPI

Bước cuối cùng trong Quy trình OKR là: Đo lường và theo dõi hiệu suất (thông qua Biểu đồ KPI).

Bước 1: Xác định KPI cần đo lường #

Ghi chú:

  • Chỉ cần xác định KPI cho OKR của Công ty, OKR phòng/nhóm.
  • Không cần biểu đồ KPI cho OKR cá nhân.

Bước 2: Định nghĩa KPI #

Sau khi xác định KPI cần đo lường, tiến hành định nghĩa KPI đó, bao gồm:

  • Tên KPI.
  • Công thức tính.
  • Đơn vị tính.
  • Tần suất đo lường.
  • Người cập nhật.

Ví dụ:

Bước 3: Vẽ biểu đồ KPI #

Menu