Favicon

OKR là công cụ để Kéo dãn tài năng #

  • Con người trưởng thành là do trải qua Thách thức.
  • Kỹ năng được mài rũa là do trải qua Thách thức.

Thách thức giúp phát hiện và kéo dãn tài năng trong tổ chức.

Kéo Dãn

Cách phát huy #

  • Khuyến khích nhân viên thiết lập mục tiêu thách thức hơn.
  • Thậm chí, khuyến khích các nhân viên (có tiềm năng) thiết lập OKR đột phá.
  • Người quản lý đồng hành (hỗ trợ nhân viên) trong giai đoạn này.
Menu