Favicon

Bước 3: Lập kế hoạch

Sau khi lựa chọn được Sáng kiến, Trưởng phòng cùng các thành viên lập kế hoạch để triển khai, bao gồm:

 • Lập danh sách các nhiệm vụ cần làm để triển khai sáng kiến.
 • Phân công người phụ trách cho từng nhiệm vụ.
 • Thiết lập thời hạn (deadline) cho từng nhiệm vụ.

Kế Hoạch

Tần suất lập kế hoạch:

 • Thông thường, Kế hoạch được lập theo “Tuần”, “Tháng” hoặc theo thời gian cần thiết để triển khai xong sáng kiến.
 • Tuy nhiên, hệ thống OKR khuyến nghị lập kế hoạch theo tần suất “Checkin“.
 • Tức là: OKR của Phòng được Checkin hàng Tuần, nên kế hoạch cũng được lập hằng Tuần (trong các buổi checkin).
 • Cụ thể:
  • Kế hoạch tuần đầu tiên được lập trong buổi phát triển sáng kiến đầu tiên.
  • Sau đó, trong buổi Checkin OKR, sẽ lập kế hoạch cho tuần tiếp theo.

Hiểu đơn giản:

 • Trong OKR, gọi là “Kế hoạch tuần”.
 • Để triển khai Sáng kiến, mỗi tuần sẽ chỉ lập danh sách các nhiệm vụ có thể hoàn thành trong 1 tuần.
Menu