Favicon

Bước 2: Phát triển Sáng kiến

Sau khi Liên kết và chốt OKR:

 • Bước 1: Các Phòng tiến hành Phát triển và lựa chọn sáng kiến thực hiện OKR của phòng mình.
 • Bước 2: Nhân viên tự phát triển và lựa chọn sáng kiến thực hiện OKR của cá nhân (nếu cần hỗ trợ, thì Trưởng phòng hướng dẫn).

Sáng Kiến

Hướng dẫn Phát triển sáng kiến thực hiện OKR của phòng:

 • Người phụ trách: Trưởng phòng.
 • Thành viên tham gia: Trưởng phòng và các thành viên trong phòng. Ngoài ra, có thể mời thành viên liên quan khác (nếu cần).
 • Hình thức: Tổ chức họp phát triển sáng kiến (trực tiếp hoặc online). Nên thông báo để các thành viên suy nghĩ từ trước.
 • Nội dung:
  • Bước 1: Chọn Kết quả then chốt cần phát triển sáng kiến.
  • Bước 2: Các thành viên suy nghĩ và đưa ra các Sáng kiến (Lưu ý: Ở bước này, không loại bỏ bất kỳ sáng kiến nào, dù nó điên rồ hay ngớ ngẩn).
  • Bước 3: Ghi lại tất cả các sáng kiến và đánh mã số cho từng sáng kiến.
  • Bước 4: Đánh giá từng sáng kiến và đựa vào ma trận lựa chọn.
  • Bước 5: Chọn sáng kiến để triển khai.
  • Bước 6: Lập kế hoạch triển khai sáng kiến đã chọn (xem hướng dẫn “Lập kế hoạch“).

Thay đổi sáng kiến:

 • Nếu triển khai sáng kiến (sau một thời gian) thấy không hiệu quả, hãy thử triển khai sáng kiến khác.
 • Hoặc phát triển thêm sáng kiến mới theo quy trình nêu trên.
Menu