Favicon

Biểu đồ KPI

Nội dung bao gồm

KPI là gì? #

KPI (Key Performance Indicator) là các chỉ số hiệu suất quan trọng của công ty hoặc của đội nhóm.

Ghi chú:

Một số tổ chức thường quên chữ “Key” trong KPI. Các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPI) thường rất ít.

Menu