Favicon

% hoàn thành OKR

1. Cách tính % hoàn thành OKR #

 • Bước 1: Tính % hoàn thành các Kết quả then chốt.
 • Bước 2: Tính % hoàn thành OKR.

% Okr

(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

Bước 1: Tính % hoàn thành Kết quả then chốt #

Công thức: (% hoàn thành KR) = (Kết quả thực tế đạt được) / (Kết quả mong muốn)

Ví dụ OKR trong hình trên:

 • KR1 là “Tăng thêm 25 đại lý mỗi tháng”.
 • Giả sử thực tế đã đạt được 20 đại lý.

Như vậy:

 • Kết quả mong muốn là: 25
 • Kết quả thực tế đạt được là: 20
 • % hoàn thành KR1 = (20) / (25) = 80%

Bước 2: Tính % hoàn thành OKR #

Sau khi bạn tính % hoàn thành các KR, thì % hoàn thành OKR sẽ được tính theo 1 trong 2 công thức sau:

Công thức 1: Nếu không xác định trọng số ưu tiên cho các KR

 • (% hoàn thành OKR) = (Trung bình cộng của % hoàn thành các KR)

Ví dụ OKR trong hình trên:

 • % OKR = (80% + 72% + 53%) / 3 = 68,33%

Công thức 2: Nếu có xác định trọng số ưu tiên cho các KR

 • (% OKR) = [(% KR1) x (Trọng số)] + [(% KR2) x (Trong số)] + [(% KR3) x (Trọng số)]

2. KR giá trị và KR hoạt động #

Bạn có thể gặp khó khăn khi tính % hoàn thành KR hoạt động.

Có 2 loại Kết quả then chốt (KR):

a) KR giá trị #

 • Là các KR tập trung vào kết quả.
 • Ví dụ: “Tăng doanh thu từ 35 tỷ lê 68 tỷ”. Hoặc “Điểm hài lòng của khách hàng đạt 4,5 điểm”.
 • Các KR này có con số (định lượng), nên được gọi là KR giá trị.

b) KR hoạt động #

 • Là các KR tập trung vào nhiệm vụ.
 • Ví dụ: “Hoàn thành chương trình đào tạo X trước ngày …/…/…”. Hoặc “Ra mắt sản phẩm Y trước ngày …/…/…”.
 • Các KR này thường là một nhiệm vụ lớn, nên được gọi là KR hoạt động.

c) Cách tính % hoàn thành KR hoạt động #

Với các KR giá trị (định lượng), thật dễ dàng để tính % hoàn thành, theo công thức toán học đã hướng dẫn ở trên.

Với KR hoạt động (định tính) thì sao?

 • Vì KR hoạt động (định tính) nên không dùng công thức toán học ở trên.
 • Lúc này, % hoàn thành KR được xác định giống như % hoàn thành tiến độ kế hoạch dự án.

Cách làm như sau:

 • Bước 1: Xác định các cột mốc quan trọng (để triển khai KR hoạt động này).
 • Bước 2: Gán mức % hoàn thành cho các cột mốc.

Ví dụ:

 • Kết quả then chốt là: “Hoàn thành chương trình đào tạo X trước ngày 23/12/2020”.
 • Bước 1: Các cột mốc / nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành KR này như sau:
  • Cột mốc 1: Chốt nội dung đào tạo và giảng viên.
  • Cột mốc 2: Chốt thời gian, địa điểm và danh sách CBNV tham dự.
  • Cột mốc 3: Đào tạo xong.
 • Bước 2: Gán mức % hoàn thành cho các cột mốc.
  • Hoàn thành cột mốc 1: đạt 30%
  • Hoàn thành cột mốc 2: đạt 60%
  • Hoàn thành cột mốc 3: đạt 100%

3. Cải thiện chất lượng Kết quả then chốt #

“KR giá trị” chất lượng hơn “KR hoạt động”. Nhưng trong thực tế luôn tồn tại “KR hoạt động”.

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào cải thiện chất lượng của Kết quả then chốt?

Có 3 cách:

Cách 1: Sử dụng công thức #

Có 3 công thức phổ biến để viết Kết quả then chốt:

 • Công thức 1: Tăng/giảm ABC từ X đến Y.
 • Công thức 2: ABC đạt mức Z.
 • Công thức 3: Hoàn thành ABC trước/vào ngày …/…/…

Trong đó:

 • KR giá trị: Công thức 1 và Công thức 2.
 • KR hoạt động: Công thức 3.

Vì vậy, cách đầu tiên là hãy cố gắng viết Kết quả then chốt theo “Công thức 1” và “Công thức 2”.

Nếu vẫn phải sử dụng Công thức 3, thì dùng cách 2 dưới đây:

Cách 2: Chuyển đổi Nhiệm vụ thành Kết quả #

Bằng cách đặt ra câu hỏi:

 • Kết quả mong muốn của Nhiệm vụ này là gì?
 • Nếu hoạt động (nhiệm vụ) này thành công, thì Kết quả đạt được là gì?

Ví dụ:

 • Kết quả then chốt là: “Ra mắt sản phẩm Y trước ngày 23/12/2020”.
 • Câu hỏi: “Kết quả mong muốn của việc ra mắt sản phẩm Y là gì?”
 • Trả lời: “Có 100 khách hàng mới”.
 • Kết quả then chốt được sửa lại (để chất lượng hơn là): “Đạt 100 khách hàng mới sử dụng sản phẩm Y trong ngày ra mắt”.

Cuối cùng, nếu không thể chuyển đổi được KR hoạt động, thì bạn sử dụng cách 3 dưới đây:

Cách 3: Đảm bảo Kết quả then chốt này là Quan trọng #

Bản chất của OKR nói riêng, cũng như Mục tiêu nói chung, là: “Xác định sự Ưu tiên” (làm điều quan trọng).

Vì vậy, hãy đảm bảo rằng KR hoạt động đạt 2 tiêu chí:

 1. Quan trọng (đóng góp vào mục tiêu chung hoặc tạo ra giá trị cao).
 2. Thách thức.
Menu