Favicon

OKR là công cụ để Gắn kết đội ngũ #

  • Gắn kết là mức độ cam kết về tình cảm của nhân viên với tổ chức.
  • Theo khảo sát của Gallup, chỉ có 33% nhân viên có mức độ gắn kết cao với tổ chức.

Gắn Kết

Lợi ích của Gắn kết #

  • Nhân viên Gắn kết,
  • dẫn đến Năng suất và Chất lượng cao hơn,
  • dẫn đến Khách hàng Hài lòng hơn,
  • dẫn đến Doanh số bán hàng tăng,
  • dẫn đến Lợi nhuận cao hơn.

Cách phát huy #

  • Thực hiện đúng Quy trình OKR. Bởi vì, OKR được tạo ra để làm việc này!
Menu