Favicon

1. OKR hợp tác là gì? #

OKR hợp tác là:

  • OKR chung của hai hay nhiều Đội nhóm khác nhau. Hoặc:
  • OKR chung của hai hay nhiều Cá nhân khác nhau.

Okr Hợp Tác

(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

2. Khi nào sử dụng OKR hợp tác? #

OKR hợp tác thường được sử dụng khi:

  • Muốn tăng cường sự phối hợp và gắn kết.
  • Hoặc cùng nhau triển khai một chương trình, chiến dịch, dự án…

Lúc này, ngoài OKR riêng, các đội nhóm hoặc cá nhân có thể cùng nhau thiết lập thêm OKR hợp tác chung.

Menu